2019-10-25

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 
Sprawy przyjmowane są przez Kolegium, co do zasady, za pośrednictwem organów pierwszej instancji, bowiem większość spraw rozpatrywanych jest przez Kolegium w wyniku wniesienia odwołania lub zażalenia.
W przypadkach występowania bezpośrednio do Kolegium (np. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji) sprawy przyjmowane są w sekretariacie Kolegium.
Bez względu na sposób wniesienia sprawy wszystkie one są rejestrowane, a następnie nadawany jest im odpowiedni bieg.
Jeżeli Kolegium jest właściwe w sprawie i nie ma potrzeby uzupełniania dokumentacji, sprawa trafia do Koordynatora Działu Orzeczniczego, który wyznacza Przewodniczącego składu, a ten — sprawozdawcę sprawy i termin posiedzenia lub rozprawy.
Sprawy załatwiane są przez Kolegium, co do zasady, w formie przede wszystkim decyzji i rzadziej w formie postanowienia. W sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie i stawek tych opłat Kolegium podejmuje orzeczenie.
 
Terminy
Termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Termin do złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez organ I instancji wynosi 7 dni od daty doręczenia.
Gdy samorządowe kolegium odwoławcze wydaje decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Kolegium w terminie 14 dni osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku postanowienia - 7 dni).
Termin do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - 30 dni od daty doręczenia.
O powyższych terminach strona winna być każdorazowo pouczona w decyzji czy postanowieniu wydawanym przez organ, który ją wydał.
 
Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu w wysokości 5 zł za każdą stronę. Należną opłatę ze wskazaniem danych wpłacającego oraz przedmiotu opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia:
  • pl. Nowy Targ 1/8
  • ul. Kotlarska 41
  • ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4
  • al. Marcina Kromera 44
  • al. Karkonoska 45
  • lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Wrocław.
Zwolnione z opłaty skarbowej są czynności urzędowe lub złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego,
  • świadczeń socjalnych oraz sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej,
  • załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
oraz dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
Załatwianie spraw
Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu.
Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium - składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub upoważniony przez niego etatowy członek Kolegium.
Przewodniczący składu orzekającego zapewnia dyscyplinę i właściwy tok rozpoznania powierzonych mu spraw.
Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
W sprawach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych skład orzekający wydaje orzeczenia w formie decyzji lub postanowienia na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.
Prezes Kolegium wyznacza etatowych członków Kolegium uprawnionych do przewodniczenia składom orzekającym, a przewodniczący składu orzekającego określa jego członków oraz ustala ze sprawozdawcami miejsce, termin oraz kolejność rozpatrzenia spraw.
Merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie (rozprawę) oraz ustalenie udziału innych osób i konieczności ich zawiadomienia należy do sprawozdawcy.
Orzeczenia kolegium doręczane są stronom postępowania za pośrednictwem poczty.
 
Udostępnianie akt
Udostępnianie akt spraw prowadzonych przez Kolegium odbywa się na podstawie wniosków i zasadach opisanych w Zarządzeniu nr 3/2009 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udostępniania akt spraw prowadzonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się