Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 10/2021
Zarządzenie nr 10/2021 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
dodatkowych dni wolnych od pracy w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu
03.12.2021 więcej
Zarządzenie nr 7/2021
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
15.09.2021 więcej
Zarządzenie nr 6/2021
Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
09.07.2021 więcej
Zarządzenie nr 5/2021
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu w 2021 r.
06.04.2021 więcej
Zarządzenie nr 4/2021
Zarządzenie nr 4/2021 zmieniające Regulamin w sprawie zasad i
sposobu udzielania klasycznych zamówień publicznych, których
wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł
24.03.2021 więcej
Zarządzenie nr 3/2021
Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
05.03.2021 więcej
Zarządzenie nr 1/2021
Zarządzenie nr 1/2021 wprowadzające Regulamin w sprawie zasad i
sposobu udzielania klasycznych zamówień publicznych, których
wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł
12.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się