Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 13/2020
Zarządzenie nr 13/2020 wprowadzające Regulamin pracy zdalnej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
18.11.2020 więcej
Zarządzenie nr 12/2020
Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie zasad organizowania Zgromadzeń
Ogólnych, odbywania posiedzeń składów orzekających i rozpraw
oraz podejmowania innych działań kolegialnych w czasie trwania
stanu epidemii, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
18.11.2020 więcej
Zarządzenie nr 10/2020
Zarządzenie nr 10/2020 dotyczące ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
04.11.2020 więcej
Zarządzenie nr 9/2020
Zarządzenie nr 9 dotyczy wprowadzenia procedur ochrony
pracowników
15.10.2020 więcej
Zarządzenie nr 8/2020
Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2020 r.
30.07.2020 więcej
Zarządzenie nr 5/2020
Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2020 r.
26.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 4/2020
Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2020 r.
26.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 3/2020
Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2020 r.
26.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 7/2020
Zarządzenie nr 7/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
22.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 6/2020
Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia
działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu
06.05.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się