Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 6/2018 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 r. w
sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 5/2108 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie
powołania komisji do oceny przydatności składników majątku
ruchomego, powierzonego jednostkom budżetowym, do dalszego
użytkowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu
oraz komisji likwidacyjnej
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 4/2018 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 2 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zasady zakazującej korzystania za służbowych kart płatniczych
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu
19.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 1/2018 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
19.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się