Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 5/2017
Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie
zasad wynagradzania pozaetatowych członków Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
30.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 4/2017
Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Zakładowego Planu kont oraz zasad prowadzenia
rachunkowości dla Samorządowego Kolegium Odowławczego we
Wrocławiu
30.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 3/2017
Zarządzenie nr 3/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sparwie
zmiany dodatkowych dni wolnych od pracy w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym we Wrocławiu
30.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 2/2017
Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnai 15 listopada 2017 r. w sprawie
powołania komisji do oceny przydatności skaładników majątku
ruchomego, powierzonego jednostkom budżetowym, do dalszego
użytkowania w Samorządowym Kolegium odwoławczym we Wrocławiu
oraz komisji likwidacyjnej
30.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 1/2017
Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie
dodatkowych dni wolnych od pracy w Samorządowym Kolegium
odwoławczym we Wrocławiu
30.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się