2020-09-25

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WE WROCŁAWIU

uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu dnia 26 marca 2008 r.

(tekst jednolity)

​Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), innych aktów prawnych regulujących jego organizację i funkcjonowanie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2

Użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawę z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.),

  1. Kolegium – Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu,

  2. Regulamin — Regulamin Organizacyjny Kolegium,

  3. Prezes — Prezesa Kolegium,

  4. Wiceprezes — Wiceprezesa Kolegium,

  5. Zgromadzenie Ogólne - Zgromadzenie Ogólne członków Kolegium,

  6. koordynator członka etatowego Kolegium, powołanego przez Prezesa do pełnienia funkcji koordynatora działu orzeczniczego Kolegium,

  7. skład orzekający — trzech członków Kolegium wyznaczonych do orzekania w sprawie,

  8. przewodniczący — przewodniczącego składu orzekającego,

  9. sprawozdawca — członka składu orzekającego, któremu powierzono prowadzenie sprawy,

  10. orzeczenie w sprawie — decyzję administracyjną, postanowienie oraz inne orzeczenie, do którego na podstawie przepisów szczególnych stosuje się unormowania właściwe dla podstawowej działalności orzeczniczej Kolegium, podpisane przez skład orzekający,

  11. odpowiedź na skargę — odpowiedź na skargę do sądu administracyjnego, podpisaną przez Prezesa,

  12. skarga kasacyjna skargę kasacyjną lub zażalenie składane przez Kolegium do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  13. pismo — wezwanie, zawiadomienie lub inne pismo Kolegium niebędące orzeczeniem w sprawie, odpowiedzią na skargę, ani skargą kasacyjną, podpisane przez Prezesa,

  14. harmonogram — zestaw wyznaczeń składów orzekających na dany miesiąc,

  15. wokanda — wykaz, w układzie tabelarycznym, spraw rozpatrywanych przez zespół orzekający na posiedzeniu niejawnym lub rozprawie,

  16. program — program służący do elektronicznego obiegu danych zbioru repertorium Kolegium.

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o orzeczeniu, rozumie się przez to orzeczenie w sprawie, odpowiedź na skargę i pismo.

 2. W przypadkach, w których upływ terminu określonego w Regulaminie przypada na dzień wolny od pracy, za dzień upływu terminu poczytuje się pierwszy dzień roboczy, przypadający po dniu wolnym od pracy.

​Rozdział 2 - Członkowie Kolegium

§ 3

 1. Członkostwo w Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

 2. Przed objęciem funkcji członek Kolegium składa ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku członka Kolegium obowiązki mojego urzędu wypełniać uczciwie, godnie i sumiennie, orzeczenia wydawać bezstronnie, według mego sumienia i zgodnie z prawem oraz dochować tajemnicy służbowej i państwowej”.

§ 4

 1. Członek Kolegium powinien w wypełnianiu urzędu strzec powagi stanowiska i unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności lub osłabić zaufanie do jego bezstronności.

 2. Członek Kolegium obowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość przy wypełnianiu swej funkcji. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa po ustaniu członkostwa Kolegium.

 3. Członek Kolegium obowiązany jest stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

§ 5

 1. Czas pracy etatowego członka Kolegium jest określony wymiarem jego zadań.

 2. Szczegółowe zasady organizacji i wykorzystania czasu pracy przez etatowych członków Kolegium i pozostałych jego pracowników określa regulamin pracy Kolegium.

§ 6

 1. Wiceprezes zastępuje Prezesa i wykonuje inne czynności w zakresie ustalonym przez Prezesa. Do obowiązków Wiceprezesa należy w szczególności ustalanie harmonogramu.

 2. Podczas nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Prezes może upoważnić innego członka etatowego Kolegium, za jego zgodą, do zastępowania Prezesa w zakresie ustalonym w upoważnieniu, w tym do reprezentowania Kolegium na zewnątrz.

§ 7

Na zasadach określonych w ustawie, członek Kolegium podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom lub godności zawodowej.

§ 8

 1. W przypadku złożenia rezygnacji ze stanowiska przez członka etatowego Kolegium, na wniosek tego członka oraz po uzyskaniu opinii Zgromadzenia Ogólnego, Prezes może wystąpić o jego powołanie na członka pozaetatowego.

 2. Prezes może, po uzyskaniu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na wniosek pozaetatowego członka Kolegium, wystąpić o jego powołanie na członka etatowego.

 3. W przypadkach określonych w ust. I i ust. 2 przeprowadzenie konkursu nie jest konieczne.

​Rozdział 3 - Zgromadzenie Ogólne

§ 9

Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Prezesa w miarę potrzeb wynikających z realizacji zadań Kolegium, z tym, że w pierwszym kwartale każdego roku zwoływane jest Zgromadzenie Ogólne celem przyjęcia informacji o działalności Kolegium w roku poprzednim.

§ 10

 1. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Ogólnym, wraz z informacją o podstawowych elementach planowanego porządku obrad, podawane jest do wiadomości członków Kolegium w sekretariacie Kolegium oraz na tablicy ogłoszeń Kolegium, co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem.

 2. W razie konieczności zwołania Zgromadzenia Ogólnego w trybie nagłym, termin określony w ust. I nie ma zastosowania.

 3. Zgromadzenie Ogólne może uchwalić poszerzenie porządku obrad.

§ 11

 1. Protokół Zgromadzenia Ogólnego sporządza członek Kolegium wyznaczony przez Prezesa (protokolant).

 2. Protokół Zgromadzenia Ogólnego podpisuje Prezes i protokolant.

§ 12

 1. W sprawach, w których ustawa przewiduje stanowiące kompetencje Zgromadzenia Ogólnego, jego uchwały formułowane są w formie odrębnego dokumentu.

 2. Jeżeli Zgromadzenie Ogólne nie postanowi inaczej, jego uchwały inne, niż określone w ust. l, są o utrwalane w protokole Zgromadzenia Ogólnego.

​Rozdział 4 - Wybór kandydatów na Prezesa

§ 13

 1. Dla przeprowadzenia wyboru kandydatów na Prezesa Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Kolegium trzyosobową komisję wyborczą, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium.

 2. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące na stanowisko Prezesa.

 3. Komisja wyborcza wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje pracami komisji wyborczej, w szczególności zwołując i prowadząc jej posiedzenia.

§ 14

Do zadań komisji wyborczej należy:

  1. przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na Prezesa,

  2. przedstawianie kandydatów Zgromadzeniu Ogólnemu,

  3. przeprowadzenie wyborów i sporządzenie protokołu głosowania.

§ 15

 1. Wyboru kandydatów na Prezesa dokonuje Zgromadzenie Ogólne zwołane w tym celu na zasadach, w tym w terminie, określonych w ustawie.

 2. W przypadku braku wymaganego quorum, braku kandydatów, a także, gdy kolejne głosowania nie pozwalają na wyłonienie kandydatów, Prezes zamyka Zgromadzenie Ogólne i ustala termin następnego Zgromadzenia Ogólnego, nie później niż w ciągu czternastu dni. Przepisy dotyczące Zgromadzenia Ogólnego zwoływanego w zwykłym terminie stosuje się odpowiednio.

§ 16

 1. Kandydatury na stanowisko Prezesa należy zgłaszać do komisji wyborczej, za pośrednictwem sekretariatu Kolegium, nie później niż dwa dni robocze przed dniem, na który zwołane zostało Zgromadzenie Ogólne w celu wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium.

 2. W przypadku złożenia kandydatury za pośrednictwem poczty za termin zgłoszenia kandydatury traktowany jest dzień jej wpływu do Kolegium.

 3. Zgłoszenie kandydatury wymaga formy pisemnej. Zgłoszenia może dokonać osobiście kandydat lub inny członek Kolegium. W tym ostatnim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

 4. W przypadku zgłoszenia kandydata niebędącego etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu do zgłoszenia powinna być dołączona informacja o dotychczasowej pracy zawodowej kandydata, potwierdzająca jego bierne prawo wyborcze.

§ 17

 1. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu listę zgłoszonych kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze. O wpisaniu na listę zgłoszonych kandydatur osób, których bierne prawo wyborcze jest kwestionowane przez komisję wyborczą, decyduje Zgromadzenie Ogólne w osobnym głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. Na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę o zamknięciu listy kandydatów.

§ 18

Na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej lub innego członka Kolegium, albo kandydata niebędącego członkiem Kolegium:

  1. kandydaci przedstawiają, w porządku alfabetycznym, programy wyborcze,

  2. Zgromadzenie Ogólne może postanowić o przeprowadzeniu dyskusji nad przedstawionymi programami.

§ 19

 1. Karty do głosowania na kandydatów na Prezesa przygotowuje komisja wyborcza.

 2. Karty do głosowania oznaczone są następująco: „Karta do głosowania w wyborach kandydatów na Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w dniu

 3. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczane są na karcie w porządku alfabetycznym i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką.

 4. W dolnej części karty do głosowania umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz pieczęć okrągła Kolegium.

 5. W przypadku, przewidzianego w ustawie, ponownego głosowania w górnej części karty do głosowania dodaje się pośrodku napis: „Ponowne głosowanie”.

§ 20

 1. Każdy członek Zgromadzenia Ogólnego oddaje głos na wybranych przez siebie, nie więcej niż dwóch kandydatów, przez postawienie w kratce obok nazwiska znaku „X”.

 2. W przypadku ponownego głosowania każdy członek Zgromadzenia Ogólnego ma prawo oddania głosu odpowiednio na jednego lub dwóch kandydatów, w zależności od tego, ilu kandydatów jest wybieranych w tym głosowaniu.

§ 21

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza zlicza karty do głosowania i zabezpiecza karty do głosowania niewykorzystane oraz ustala:

  1. liczbę członków Kolegium uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym,

  2. liczbę oddanych głosów,

  3. liczbę ważnie oddanych głosów,

  4. liczbę głosów nieważnych,

  5. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 1. Za nieważne uznaje się głosy:

  1. oddane na kartach innych niż określone w Regulaminie,

  2. oddane na kartach, na których umieszczono znak „X” przy większej liczbie nazwisk kandydatów niż dopuszczalna w danym głosowaniu,

  3. oddane na kartach, na których nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

§ 22

 1. Po ustaleniu wyników głosowania komisja wyborcza niezwłocznie sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania, zamieszczając w nim dane, o których mowa w paragrafie poprzedzającym.

 2. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej. Protokół opatruje się pieczęcią Kolegium.

 3. Po sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji wyborczej ogłasza wyniki głosowania poprzez odczytanie protokołu.

§ 23

 1. Na podstawie wyników ustalonych w protokole głosowania Zgromadzenie Ogólne, w drodze uchwały, stwierdza wynik wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa oraz formułuje wniosek o powołanie Prezesa przez Prezesa Rady Ministrów, spośród przedstawionych kandydatów.

 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Prezes przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów.

​Rozdział 5 - Działalność orzecznicza Kolegium

§ 24

 1. Harmonogram jest ustalany oraz zamieszczany w programie i dostarczany na piśmie członkom Kolegium, z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni.

 2. W razie potrzeby koordynator lub przewodniczący mogą dokonywać zmian w harmonogramie, zawiadamiając o tym Prezesa.

 3. Odstępstwa od terminów, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału Regulaminu, wymagają akceptacji odpowiednio - przewodniczącego, koordynatora lub Prezesa, stosownie do zakresu ich zadań w działalności orzeczniczej Kolegium.

§ 25

 1. Sprawy wyznaczane są na posiedzenia niejawne lub rozprawy w kolejności ich wpływu do Kolegium, z uwzględnieniem podziału pracy w Kolegium na działy orzecznicze oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Sprawy obejmujące:

  1. rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia, 2) przekazanie podania zgodnie z właściwością,

  2. rozpatrzenie skargi do sądu administracyjnego,

  3. rozważenie celowości wystąpienia ze skargą kasacyjną,

  4. rozpatrzenie skargi powszechnej, należy wyznaczyć na posiedzenie niejawne tak, aby rozpatrzenie sprawy nastąpiło możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wpływu sprawy do Kolegium.

§ 26

 1. Składowi orzekającemu przewodniczy etatowy członek Kolegium wyznaczony przez Prezesa lub przez, działającego z jego upoważnienia, koordynatora.

 2. Skład orzekający wyznacza, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, koordynator. Wyznaczenie wymaga wprowadzenia odpowiednich danych w programie oraz pozostawienia akt sprawy do dyspozycji sprawozdawcy. Przy wyznaczaniu składu orzekającego należy dążyć do stwarzania odpowiednich warunków do respektowania terminów załatwiania spraw.

 3. W postępowaniu w sprawie weryfikacji rozstrzygnięcia Kolegium należy wyznaczyć nowy skład orzekający, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

 4. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy postępowania wywołanego wniesieniem skargi do sądu administracyjnego.

 5. Sprawozdawcą przy udzielaniu odpowiedzi na skargę powinien być w miarę możliwości członek Kolegium, który był sprawozdawcą w sprawie, w której wniesiono skargę do sądu administracyjnego.

 6. (uchylony).

§ 27

 1. Prezes i Wiceprezes kontrolują i wspomagają działalność orzeczniczą Kolegium.

 2. W sprawach precedensowych lub szczególnie skomplikowanych pod względem stanu prawnego, Prezes lub Wiceprezes w zakresie powierzonych mu zadań, na wniosek koordynatora, organizuje naradę członków Kolegium, celem wyrażenia opinii co do kierunku załatwienia sprawy. Wyniki narady nie mogą naruszać niezawisłości orzeczniczej członków Kolegium, w zakresie określonym ustawą.

 3. Wiceprezes i koordynatorzy, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezesa, czuwają nad jednolitością orzecznictwa Kolegium.

 4. (uchylony).

§ 28

 1. Posiedzenie niejawne lub rozprawa przed Kolegium powinny być tak przygotowane i przeprowadzone, aby sprawę można było rozstrzygnąć w jednym dniu, bez jej odraczania.

 2. Przed rozprawą powinna odbyć się narada wstępna składu orzekającego, w celu omówienia występujących w sprawie zagadnień. W toku narady członkowie składu orzekającego ustalają, czy i jakie zasadnicze elementy stanu faktycznego należy dodatkowo ustalić na rozprawie.

§ 29

 1. Podczas rozprawy, po wywołaniu sprawy, przewodniczący otwiera rozprawę i ustala prawidłowość zawiadomienia oraz uczestnictwo stron i osób wezwanych na rozprawę.

 2. Jeśli nie zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy, sprawozdawca referuje sprawę.

 3. Po zakończeniu referatu przewodniczący wzywa strony do wypowiedzenie się w sprawie, w tym do ustosunkowania się co do zupełności dokonanych ustaleń i do ewentualnego zgłoszenia wniosków dowodowych.

 4. W przypadku, gdy w rozpatrywanej sprawie dopuszczalne jest zawarcie ugody, przewodniczący wzywa strony do zawarcia ugody. Jeśli strony wyrażą wolę zawarcia ugody, przewodniczący informuje strony o dalszym toku postępowania, a następnie zamyka rozprawę.

 5. W przypadku braku możliwości zawarcia ugody, jeśli wszystkie kwestie pojawiające się podczas rozprawy zostaną rozstrzygnięte, przewodniczący zamyka rozprawę, informując strony o dalszym toku postępowania.

 6. Skład orzekający rozstrzyga sprawę po niejawnej naradzie. Narada obejmuje dyskusję i głosowanie nad treścią rozstrzygnięcia.

 7. Rozstrzygnięcie zapadłe w wyniku narady i głosowania winno być, w miarę możliwości, niezwłocznie ogłoszone stronom ustnie.

 8. Protokolantem podczas rozprawy jest, wyznaczony przez przewodniczącego, członek składu orzekającego lub — za jego zgodą - inny członek Kolegium, albo wyznaczony przez Prezesa, w porozumieniu z Kierownikiem Biura, pracownik Biura Kolegium.

§ 30

(uchylony)

§ 30a

 1. Posiedzenie niejawne nie wymaga utrwalenia w formie pisemnej (protokołu).

 2. Wynik posiedzenia niejawnego, z zastrzeżeniem 301), utrwalany jest w zamieszczonej w programie wokandzie, w zakładce „rozstrzygnięcie” oraz w metryce sprawy, w rubryce „Rodzaj, data i ewentualnie identyfikator dokumentu określającego podjętą czynność” (dla spraw załatwianych w trybie Ordynacji podatkowej) lub w rubryce „Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność” (dla pozostałych spraw).

§ 30b

Złożenie zdania odrębnego przez członka składu orzekającego utrwalane jest:

  1. informacyjnie w zamieszczonej w programie wokandzie;

  2. z podaniem imienia i nazwiska składającego zdanie odrębne, w:

   1. zamieszczonej w programie edycji sprawy, w zakładce „Opis”,

   2. metryce sprawy, w rubryce „Rodzaj, data i ewentualnie identyfikator dokumentu określającego podjętą czynność” (dla spraw załatwianych w trybie Ordynacji podatkowej) lub w rubryce „Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność” (dla pozostałych spraw),

   3. protokole rozprawy.

§ 31

Zamieszczona w programie wokanda, odpowiadająca danemu posiedzeniu niejawnemu lub rozprawie, powinna zostać wypełniona przez przewodniczącego najpóźniej dzień po posiedzeniu niejawnym lub rozprawie.

§ 32

 1. Przygotowanie projektu orzeczenia potwierdza załączenie stosownego pliku w programie.

 2. Podpisany oryginał orzeczenia pozostaje w aktach Kolegium. Stronom wydaje się odpisy orzeczenia.

§ 33

 1. l. Prezes powołuje i odwołuje koordynatorów spośród etatowych członków Kolegium.

 2. Powołanie koordynatora wymaga zgody zainteresowanego. Akt powołania określa zakres przedmiotowy działu orzeczniczego poddanego koordynacji. Dział orzeczniczy może być koordynowany przez więcej niż jedną osobę.

 3. Koordynator, w powierzonym mu zakresie, organizuje i wspomaga działalność orzeczniczą Kolegium, dbając przede wszystkim o jej prawidłowość i terminowość.

 4. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

  1. wyznaczanie składu orzekającego,

  2. kompletowanie akt poszczególnych spraw w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7 oraz ich przekazywanie sprawozdawcy,

  3. przygotowanie wezwania na rozprawę i zawiadomienia o rozprawie,

  4. sporządzanie projektu zawiadomienia wyznaczającego termin na zapoznanie się z materiałem dowodowym oraz na wypowiedzenie się odnośnie do zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w sprawach podatkowych decydowanie o takim zawiadomieniu, chyba że ze względu na skomplikowany charakter sprawy zostanie ona uprzednio skierowana do rozpatrzenia przez skład orzekający,

  5. przygotowywanie, w zakresie koordynowanego działu orzeczniczego, danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o działalności Kolegium.

 1. Wyznaczenia składu orzekającego należy dokonać w ciągu czternastu dni od dnia wpływu akt sprawy do Kolegium lub dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego przed Kolegium, z zastrzeżeniem 25 ust. 2.

 2. Jeżeli wstępna analiza akt sprawy wykazuje konieczność ich uzupełnienia o dowody doręczenia przedmiotu zaskarżenia do Kolegium, koordynator niezwłocznie sporządza projekt pisemnego wystąpienia o dokonanie niezbędnego uzupełnienia, chyba że ze względu na znaczną liczbę uczestników postępowania, sprawa zostanie uprzednio skierowana do rozpatrzenia przez skład orzekający.

 3. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w postępowaniu wszczynanym z urzędu.

 4. Koordynator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od przewodniczącego projektu tekstu orzeczenia w sprawie, przekazuje ten projekt, wraz z aktami sprawy, do sekretariatu Kolegium.

 5. Koordynator niezwłocznie, nie później jednak niż dzień po otrzymaniu od przewodniczącego projektu pisma, przekazuje ten projekt, wraz z aktami sprawy, do sekretariatu Kolegium.

 6. Koordynator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od sprawozdawcy projektu tekstu odpowiedzi na skargę, przekazuje ten projekt, wraz z aktami sprawy, do sekretariatu Kolegium.

§ 34

 1. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniu niejawnemu lub rozprawie, w szczególności czuwając nad zgodnym z prawem i sprawnym rozpatrywaniem oraz załatwianiem spraw. Przewodniczący odpowiada za treść projektu tekstu orzeczenia, z wyłączeniem odpowiedzi na skargę oraz za stan akt przekazywanych koordynatorowi.

 2. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:

  1. wyznaczenie protokolanta podczas rozprawy,

  2. udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu niejawnym lub rozprawie,

  3. czuwanie nad prawidłowością sporządzania protokołu z rozprawy,

  4. czuwanie nad prawidłowością referowania sprawy przed sprawozdawcę,

  5. poddawanie pod głosowanie składu orzekającego zgłoszonych propozycji co do sposobu rozpatrzenia i załatwienia sprawy (treści odpowiedzi na skargę, treści skargi kasacyjnej),

  6. czuwanie nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania spraw przez skład orzekający, w tym dbałość o każdorazowe tezowanie przez sprawozdawcę zasadniczych motywów uzasadnienia,

  7. wypełnianie wokandy w sposób wskazujący sposób rozpatrzenia i załatwienia wszystkich spraw wyznaczonych danemu składowi orzekającemu,

  8. czuwanie, na zasadach określonych w ust. 3 - 6, nad prawidłowością i terminowością sporządzania projektów tekstów orzeczeń przez sprawozdawców.

 1. Przewodniczący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania projektu tekstu orzeczenia w sprawie od sprawozdawcy, przedstawia koordynatorowi projekt orzeczenia, wraz z aktami sprawy, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Przewodniczący niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni po otrzymaniu projektu pisma od sprawozdawcy, przedstawia koordynatorowi projekt pisma, wraz z aktami sprawy, z zastrzeżeniem ust. 5.

 3. W porozumieniu z koordynatorem przewodniczący może przekazać projekt orzeczenia lub projekt pisma, wraz z aktami sprawy, do sekretariatu Kolegium, z zachowaniem terminów, o jakich mowa — odpowiednio — w ust. 3 i 4.

§ 35

 1. Sprawozdawca, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, w ramach powierzonej mu sprawy:

  1. dba o stan powierzonych mu akt, odpowiadając przy tym za ich uzupełnianie - w trybie i na zasadach określonych w ust. 2,

  2. przedstawia na posiedzeniu niejawnym lub rozprawie informacje stwarzające możliwość rozpatrzenia i załatwienia sprawy, w trybie i na zasadach określonych w ust. 3,

  3. proponuje sposób załatwienia sprawy - w trybie i na zasadach określonych w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4,

  4. (uchylony),

  5. sporządza projekt zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz projekt stosownego pisma w, określonych w 33 ust. 4 pkt 4 i ust. 6, przypadkach skierowania sprawy do rozpatrzenia przez skład orzekający,

  6. sporządza projekt wystąpienia o dokonanie uzupełnienia akt sprawy w zakresie braków, które powodują lub mogą powodować pozostawienie podania bez rozpoznania lub bez rozpatrzenia,

  7. przygotowuje projekt tekstu orzeczenia i przedstawia go formie elektronicznej, w trybie i na zasadach określonych, odpowiednio, w ust. 2 i 5.

 1. O konieczności uzupełnienia akt sprawy sprawozdawca informuje na posiedzeniu niejawnym lub rozprawie. W takim przypadku, w razie akceptacji składu orzekającego, projekt stosownego pisma należy przekazać — wraz z aktami sprawy - przewodniczącemu najpóźniej trzeciego dnia po posiedzeniu niejawnym lub rozprawie.

 2. Referat dotyczący sprawy powierzonej sprawozdawcy powinien, stosownie do potrzeb danej sprawy, respektować następującą kolejność:

  1. sprawy formalne,

  2. stan faktyczny,

  3. propozycje co do sposobu załatwienia sprawy lub treści odpowiedzi na skargę.

 1. Każda propozycja sposobu załatwienia sprawy powinna zyskiwać poparcie składu orzekającego, wskazujące zasadnicze tezy uzasadnienia.

 2. Projekt tekstu orzeczenia powinien nawiązywać do ustaleń zaakceptowanych przez skład orzekający.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 7, projekt tekstu orzeczenia należy, wraz z aktami sprawy, doręczyć przewodniczącemu możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż dziesiątego dnia od dnia posiedzenia niejawnego lub rozprawy. O przyczynach niedotrzymania terminu należy poinformować przewodniczącego najpóźniej w dniu upływu terminu. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wobec skomplikowania sprawy lub znacznej liczby spraw powierzonych sprawozdawcy na danym posiedzeniu niejawnym lub rozprawie, przewodniczący może wyznaczyć dłuższy termin.

 4. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do projektu tekstu odpowiedzi na skargę, z tym, że w tym przypadku projekt tekstu, wraz z aktami sprawy, składa się bezpośrednio do koordynatora w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia posiedzenia niejawnego.

§ 36

W toku postępowania przed sądami administracyjnymi, Kolegium reprezentuje Prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Kolegium.

§ 37

W przypadku stwierdzenia występowania istotnych uchybień w pracy jednostki samorządu terytorialnego koordynator lub przewodniczący niezwłocznie przekazuje opis stwierdzonych uchybień Prezesowi, w celu rozważenia konieczności wydania postanowienia sygnalizacyjnego.

​Rozdział 6 - Biuro Kolegium

§ 38

 1. Obsługę kancelaryjno-biurową oraz obsługę Kolegium jako jednostki organizacyjnej, zapewnia Biuro Kolegium.

 2. W skład Biura Kolegium wchodzą między innymi:

  1. sekretariat Kolegium,

  2. pracownicy służby informatycznej.

 1. Na czele Biura stoi Kierownik, który podlega organizacyjnie Prezesowi.

 2. Kierownik Biura odpowiada w szczególności za:

  1. prawidłowość stosowania przepisów regulaminów oraz instrukcji wprowadzonych przez Prezesa, a także sposób wykonywania zarządzeń Prezesa,

  2. organizację pracy sekretariatu Kolegium,

  3. warunki pracy i wyposażenie Kolegium oraz o poziom przygotowania pracowników sekretariatu Kolegium,

 1. O nieprawidłowościach w zakresie określonym w ust. 4 pkt l, odnoszonych do członków Kolegium, Kierownik Biura niezwłocznie zawiadamia Prezesa.

§ 39

 1. Za pracę sekretariatu odpowiada Kierownik Biura.

 2. Do obowiązków sekretariatu Kolegium należy w szczególności:

  1. przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz ich podział,

  2. niezwłoczne rejestrowanie spraw wymagających lub niewymagających rozpatrzenia na posiedzeniach niejawnych lub rozprawach, w tym skarg i zażaleń w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz pozostałej korespondencji (ewidencja w programie oraz w księgach według Jednolitego rzeczowego wykazu akt),

  3. obsługa działalności orzeczniczej Kolegium, w zakresie ustalonym przez Prezesa, w porozumieniu z Kierownikiem Biura,

  4. przygotowanie pod względem edytorskim oraz przedstawienie do podpisu - odpowiednio - składom orzekającym lub Prezesowi orzeczeń i pozostałej korespondencji Kolegium,

  5. ekspedycja korespondencji,

  6. prowadzenie archiwum Kolegium,

  7. wykonywanie innych zadań, wynikających z Regulaminu i zarządzeń Prezesa.

§ 40

 1. Gospodarka finansowa Kolegium prowadzona jest na podstawie planu finansowego Kolegium, opracowanego z uwzględnieniem kwot dochodów i wydatków, wynikających z podziału układu wykonawczego budżetu państwa.

 2. Projekt planu przygotowuje Główny Księgowy Kolegium.

 3. Plan finansowy Kolegium zatwierdza Prezes.

 4. Prezes, w drodze zarządzenia wewnętrznego, określa instrukcję ewidencji i kontroli dokumentów finansowych oraz ich przechowywania.

 5. Prezes, w drodze zarządzenia, określa zakładowy plan kont.

§ 41

 1. Obsługę finansową Kolegium zapewnia Główny Księgowy, który w tym zakresie podlega Prezesowi.

 2. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

  1. współdziałanie z Kierownikiem Biura Kolegium przy ustalaniu projektu planu finansowego Kolegium,

  2. współdziałanie z Kierownikiem Biura Kolegium przy realizacji wydatków osobowych i rzeczowych,

  3. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,

  4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu,

  5. wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami szczegółowymi oraz zarządzeniami Prezesa.

​Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe

§ 42

 1. Projekt zmian w Regulaminie przygotowuje Prezes z urzędu oraz na wniosek uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 2. W terminie nie krótszym niż trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego projekt zmian w Regulaminie poddany będzie głosowaniu, projekt ten jest przedstawiany w formie pisemnej członkom Kolegium i Kierownikowi Biura Kolegium, którzy mogą, najpóźniej w ciągu czternastu dni złożyć w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, wnioski odnośnie do projektu.

§ 43

W przypadku wprowadzenia przez Zgromadzenie Ogólne zmian w Regulaminie, Prezes, z upoważnienia Zgromadzenia Ogólnego, opracowuje i ogłasza w formie zarządzenia tekst jednolity Regulaminu.

§ 44

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2008 r.

 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium dnia 21 grudnia 1996 r., wraz z późniejszymi zmianami.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..