2019-04-24

Prezes Kolegium - Kompetencje

Zgromadzenie Ogólne Kolegium dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami Kolegium. Kadencja Prezesa Kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy Prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Prezesa Kolegium.
 
Prezes Kolegium kieruje pracami Kolegium, a w szczególności:
 1. reprezentuje Kolegium na zewnątrz,
 2. przedkłada, po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium, Prezesowi Rady Ministrów
  i sejmikowi województwa roczną informację o działalności Kolegium w terminie do końca
  I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
 3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Kolegium,
 4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków Kolegium,
 5. ogłasza konkurs na członków Kolegium,
 6. przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 7. przedstawia kandydatów na członków Kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 8. występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie Wiceprezesa Kolegium oraz członka Kolegium,
 9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy Kolegium,
 10. wyznacza przewodniczących składów orzekających.
Prezes Kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się