2019-10-02

Ogólna klauzula informacyjna

Stosownie do art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), powoływanego dalej jako „RODO”, w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych - informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-153 Wrocław), którego przedstawicielem jest Prezes Kolegium.

2. Inspektorem ochrony danych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu jest Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować po adresem: inspektorodo@sko-wroc.org.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez administratora obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
  • art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania przed Kolegium w Pani / Pana sprawie, a po tym okresie według reguł określonych w:

  • ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  • jednolitym rzeczowym wykazie akt, wprowadzonym zarządzeniem Nr 3/2006 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2006 r..

5. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

6. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Pani / Pana dane będą udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa.

8. Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się