2019-10-25

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wniesienie dokumentu elektronicznego do Kolegium

Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2020 r., Dz.U. poz. 346) oraz zgodnie z § 3 pkt 1, § 8 i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. z 2018 r., Dz.U. poz. 180) wymiana korespondencji w formie dokumentów elektronicznych między obywatelem a Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Korespondencja kierowana do Kolegium musi być uwierzytelniona poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu prowadzi Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:

 

/b535v1vtxn/skrytka
 

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/b535v1vtxn

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Kolegium niezbędne jest:

 • Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 • Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).
 • Wypełnienie na platformie ePUAP formularza umożliwiającego złożenie podania do Kolegium

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.

Otrzymanie dokumentu elektronicznego przez Kolegium potwierdzane jest wysłaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Akceptowalne przez Kolegium formy załączanych plików elektronicznych

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. z 2018 r., Dz.U. poz. 180) w Kolegium akceptowalne są następujące formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki do dokumentów elektronicznych: 

 • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx);
 • do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg;
 • do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4;
 • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7z;
 • do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
 • do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng;
 • do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt.

Wnoszenie dokumentów elektronicznych do Kolegium na informatycznych nośnikach danych

Dokument elektroniczny oraz każdy z załączników powinny być podpisane podpisem elektronicznym nadawcy, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Informatyczny nośnik danych powinien zawierać tylko jeden plik .zip lub .tar. Dostarczony nośnik nie może zawierać złośliwego oprogramowania.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, dokumenty elektroniczne nie zostaną przyjęte.

Kolegium przyjmuje następujące typy nośników danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 • pamięć flash,
 • dysk USB.

Nośniki danych przekazane do Kolegium powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Kontakt z Kolegium za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej

Podania wnoszone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej Kolegium:
 

biuro@sko-wroc.org 
 

nie wywołują skutków procesowych, nie są bowiem dokumentami elektronicznymi. Podania skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Stanowią one jedynie elektroniczną formę kontaktu obywatela z Kolegium (podobnie jak kontakt telefoniczny), który odbywa się poza postępowaniem administracyjnym.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane na adres poczty elektronicznej Kolegium bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się